PTA Member Details

Sr.No. Class Name Mobile
1 I Mr. Dnyaneshwar Jagtap 9923536586
2 I Mr. Pradip Shinde 8806381219
3 II Mrs. Meena Jadhav 9665552576
4 II Mr. Ashokkumar Patri 9579656777
5 III Mrs. Seema Doshi 9766556001
6 III Mr. Tushar Jagdale 9823774358
7 IV Mr. Bajirao Yadav 9075371397
8 IV Mr. Balasaheb Sawant 9764204677
9 V Mr. Rajendra Mane 9637777257
10 V Mr. Haridas Bansode 9881484872
11 VI Mrs. Daivata Kadam 8928791299
12 VI Mr. Pradeep Godase 9096840041
13 VII Mrs. Poonam Kasar 9767132386
14 VII Mrs. Vaishali Mahmane 9822773823
15 VIII Mrs. Anusaya Deshmukh 9922638283
16 VIII Mrs. Vaishali Lawand 9403968920
17 IX Mrs. Bina Patel 9420482491
18 IX Mrs. Sangeeta Jadhav 7743569856
19 X Mr. Sampat Pandekar 9881096386